Regulamin turnieju - Dr Irena Eris Ladies' Golf Cup

„Dr Irena Eris Ladies’ Golf Cup”
20 – 21 maja 2024, Mazury Golf&CC

Turniej Dr Irena Eris Ladies’ Golf Cup jest turniejem (dalej jako „Turniej”) rozgrywanym pod patronatem Polskiego Związku Golfa (dalej jako „PZG”), o kategorii I w rankingu PZG. Turniej rozgrywany będzie na 18-sto dołkowym polu klasy mistrzowskiej (Mazury Golf & Country Club) w dniach 20 – 21 maja 2024 r.

Organizatorem Turnieju jestG24 Group sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Żmigrodzkiej 244A, 51-131 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu , IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000222815, NIP: 8961379789, REGON: 933043872, kapitał zakładowy w wysokości: 80.000,00 zł.

Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919, 920 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

Polski Ranking Golfowy

 1. Turniej rozgrywany jest zgodnie z Regułami Gry w Golfa zatwierdzonymi przez R&A Rules Ltd. oraz według Reguł Lokalnych zatwierdzonych przez Komitet Turnieju. Wszystkie zawodniczki oraz ich pomocnicy (dalej jako „Caddies”) są zobowiązani do przestrzegania zasad etykiety golfowej pod rygorem dyskwalifikacji.
 2. Turniej ma I kategorię w rankingu Polskiego Związku Golfa.
 3. W skład Komitetu Turnieju wchodzą: Dyrektor Turnieju, Dyrektor Klubu, Sędzia Główny.

Uprawnieni do wzięcia udziału w turnieju:

 1. Amatorki wg definicji zawartych w Regułach Golfa R&A Rules Ltd.
 2. Zawodniczki – członkowie PZG z aktualną kartą HCP PZG na dzień 20 maja 2024 r.
 3. Zawodniczki posiadające aktualną kartę HCP wydaną przez inne niż PZG narodowe związki/federacje golfa, pod warunkiem posiadania aktualnego, oficjalnego potwierdzenia HCP.

Uwaga!
Pierwszeństwo udziału w turnieju mają zawodniczki z niższym handicapem oraz w przypadku równego handicapu zawodniczki, które zgłosiły się wcześniej na turniej. W przypadku obniżenia handicapu zawodniczka automatycznie awansuje na liście startowej przed zawodniczki z handicapem wyższym, przy czym handicap może być obniżany tylko do dnia 19 kwietnia 2024 r. Organizator zastrzega sobie prawa do odrzucenia zgłoszenia bez podania przyczyny.

Zgłoszenia i kwalifikacje

 1. Zgłoszenia do Turnieju przyjmowane są od 21 marca 2024 r. do 13 maja 2024 r.
 2. Zgłoszenie do turnieju odbywa się wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej www.DrIrenaErisGolf.com. Osoba zgłaszająca swój udział w Turnieju po kliknięciu przycisku „zapisz się” zostaje przekierowana do formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.golf-booking.com, który musi zostać przez nią wypełniony w celu zapisania się na Turniej.
 3. W Turnieju może wziąć udział maksymalnie 72 zawodniczki oraz zawodniczki z “dzikimi kartami”.
 4. Komitet Turnieju zastrzega sobie prawo przyznania 12 “dzikich kart” do Turnieju.

Rejestracja i zamknięcie listy startowej

 1. Zawodniczki zakwalifikowane do Turnieju mają obowiązek rejestracji w Centrum Turniejowym w godzinach 7.30-10.00 w dniu 20 maja 2024. Rejestracja może nastąpić osobiście lub telefonicznie na numer: +48 696 445 687
 2. Oficjalne zamknięcie listy startowej do Turnieju nastąpi w dniu 18 maja 2024 r. o godz. 12:00.
 3. Lista startowa zostanie opublikowana 19 maja 2024 o godzinie 13:00.

Format turnieju

Turniej będzie rozgrywany na 36-ciu dołkach w formacie Strokeplay brutto (klasyfikacja prowadzona tylko dla najniższej grupy HCP) oraz Stableford netto 3/4 HCP. Kategorią nadrzędną jest strokeplay brutto. Obowiązuje zasada MAXIMUM SCORE.

Zasady gry

Turniej jest wydarzeniem dwudniowym rozgrywanym indywidualnie w kategorii stableford netto z 3/4 HCP na 18-tu dołkach w czterech grupach handicapowych:
0-15
15,1-20
20,1-26
26,1-36

Grupy handicapowe zostały określone na podstawie zgłoszeń do turnieju w sposób proporcjonalny, tak, aby każda grupa miała podobną liczbę zawodników. Dodatkowo będzie prowadzona kategoria strokeplay brutto dla najniższej grupy handicapowej. Organizator zastrzega możliwość zmiany kategorii hcp przed rozpoczęciem cyklu.

Nagrody

 1. Pierwsze 3 miejsca w kategorii netto w czterech grupach HCP.
 2. Pierwsze 3 miejsca w kategorii brutto w najniższej grupie HCP

Zwyciężczynie Turnieju Dr Irena Eris Ladies Golf Cup w kategorii strokeplay brutto otrzymują następujące tytuły:

 • I miejsce – Mistrzyni Turnieju Dr Irena Eris Ladies’ Golf Cup
 • II miejsce – I Vice-mistrzyni Turnieju Dr Irena Eris Ladies’ Golf Cup
 • III miejsce – II Vice-mistrzyni Turnieju Dr Irena Eris Ladies’ Golf Cup

Dodatkowe konkursy

 1. Podczas turnieju, na wybranych dołkach pola Mazury Golf & CC będą rozgrywane dodatkowe konkursy “Nearest to the pin” oraz “Longest Drive”. Zwyciężczyniami ww. konkursów będą zawodniczki, które uderzą piłeczkę odpowiednio najbliżej dołka lub wykonają na danym dołku najdłuższe uderzenie.
 2. Nagrody nie dublują się – zwyciężczynie nagród w kategorii strokeplay nie mogą być jednocześnie zwyciężczyniami w kategoriach stableford – w takim przypadku nagrodę otrzyma następna w kolejności zawodniczka.

Remisy

 1. W przypadku remisu na pierwszym miejscu w klasyfikacji Strokeplay brutto, o pierwszym miejscu zadecyduje dogrywka w systemie „nagłej śmierci” zaraz po zakończeniu rundy zasadniczej, na dołkach ustalonych przez Komitet Turnieju w momencie ogłoszenia dogrywki.
 2. Jeżeli w dogrywce będą uczestniczyły więcej niż dwie zawodniczki, dogrywka będzie trwała do momentu wyłonienia zwyciężczyni. Kolejne miejsca zajmą zawodniczki według kolejności odpadania z dogrywki w taki sposób, że im później dana zawodniczka odpadła, tym wyższe miejsce zajmuje.
 3. W przypadku, gdy dwie lub więcej zawodniczek odpadnie z dogrywki po tym samym dołku,
  o zajętych miejscach rozstrzygnie lepszy wynik brutto w następującej kolejności: druga runda,  ostatnie 9, 6, 3, ostatni dołek ostatniej rundy.
 4. W przypadku remisu na drugim lub trzecim miejscu o zajętych miejscach rozstrzygnie lepszy wynik brutto w następującej kolejności: druga runda, ostatnie 9, 6, 3, ostatni dołek ostatniej rundy. 
 5. Miejsca poza pierwszą trójką będą przyznawane ex equo.
 6. W przypadku równych wyników w kategorii netto pod uwagę brane będą lepsze wyniki stableford netto w następującej kolejności: ostatnia runda, ostatnie 9, 6, 3, 1 dołków (reguła countback).

Czas rozpoczęcia gry (Reguła 5.3)

Turniej rozpocznie się o godzinie 9.30. Grupy będą rozpoczynały grę równocześnie z dołków nr 1 i nr 10 z czerwonych tee.

Zawodniczka musi wystartować o czasie, to znaczy, że musi być gotowy do gry o czasie startu i miejscu startu ustalonym przez Komitet. Kara za naruszenie reguły 5.3a: dyskwalifikacja, za wyjątkiem trzech przypadków:

 1. zawodniczka przybywa na miejsce startu, gotowa do gry, nie więcej niż pięć minut po wyznaczonym czasie –w takim wypadku otrzymuje karę główną zastosowaną do pierwszego dołka,
 2. zawodniczka startuje nie więcej niż pięć minut przed wyznaczonym czasem – w takim wypadku otrzymuje karę główną zastosowaną do pierwszego dołka,
 3. Komitet zdecydował, że nadzwyczajne okoliczności uniemożliwiły zawodniczce start o wyznaczonym czasie – w takim przypadku nie dochodzi do złamania tej reguły i zawodniczka nie otrzymuje kary.

Zdawanie kart wyników

 1. Marker zobowiązany jest zapisywać na każdym dołku jedynie wyniki brutto zawodniczki, której jest markerem i własne.
 2. Odpowiedzialność za podanie poprawnych i kompletnych wyników oraz za złożenie poprawnych podpisów na kartach ponosi zawodniczka. Zdawanie kart wyników odbywać się będzie w Centrum Turniejowym przez osobę wskazaną przez Komitet Turnieju w czasie do 15 minut po zakończeniu rundy.
 3. Jeżeli zawodniczka nie zda swojej karty zgodnie z powyższym zapisem, może zostać zdyskwalifikowana, chyba, że okoliczności dadzą podstawy do odstąpienia od takiej kary.

Opóźnianie gry. Wolne tempo gry

 1. Komitet Turnieju ustali czas, w jakim grupa powinna zagrać dołek, rundę lub jej część.
 2. Każda z grup, musi zachowywać swoją pozycję na polu w stosunku do grupy poprzedzającej. Grupa będzie uważana za nie zachowującą swojej pozycji („out of position”) w przypadku, gdy różnica czasu pomiędzy grupą poprzedzającą będzie większa niż różnica czasu startu.
 3. Grupa, która przekroczy dopuszczalny czas będzie ostrzeżona przez sędziego. Jeżeli po następnych dwóch dołkach grupa jest ciągle spóźniona lub „out of position”, grupie będzie mierzony czas bez ponownego ostrzeżenia.
 4. Czas na uderzenie nie powinien przekroczyć: dla pierwszej zawodniczki z grupy – 50 sekund na approachshot, chip lub putt, oraz 40 sekund na teeshot lub uderzenie drugiej, trzeciej lub czwartej zawodniczki z grupy. Jeżeli którakolwiek z zawodniczek przekroczy ten czas, będzie ona uważana za opóźniającą grę i otrzyma odpowiednią karę od sędziego.
 5. Karą za opóźnianie gry jest:
  • pierwsze wykroczenie: jedno uderzenie karne,
  • drugie wykroczenie: dwa uderzenia karne,
  • trzecie wykroczenie: dyskwalifikacja.

Zawieszenie gry ze względu na złą pogodę

Jeżeli Komitet Turnieju stwierdzi, że z jakiegokolwiek powodu pole nie nadaje się do gry lub, że istnieją powody uniemożliwiające grę, może zarządzić czasowe zawieszenie gry lub unieważnić grę i wszystkie wyniki danej rundy.

Zawieszenie gry z powodu niebezpiecznej sytuacji (uwaga do Reg. 5.7b)

 1. Jeżeli gra zostanie zawieszona przez Komitet Turnieju z powodu niebezpiecznej sytuacji w momencie, gdy zawodniczki znajdują się między dołkami, nie wolno im rozpocząć gry do czasu wznowienia jej przez Komitet Turnieju.
 2. Jeżeli zawodniczki są w trakcie rozgrywania dołka, muszą niezwłocznie przerwać grę i postąpić zgodnie z Reg. 5.7b.
 3. Jeżeli zawodniczka nie przerwie gry, zostanie ona zdyskwalifikowana, chyba, że okoliczności dadzą podstawy do odstąpienia od takiej kary (wyjątek Reguła 5.7b).
 4. Sygnałem do zawieszenia gry będzie dźwięk syreny:
  • natychmiastowe przerwanie gry: jeden długi sygnał syreny,
  • przerwanie gry: trzy następujące po sobie sygnały syreny,
  • wznowienie gry: dwa krótkie sygnały syreny.

Urządzenia do pomiaru odległości

W tym turnieju gracz może używać elektronicznych i optycznych urządzeń do pomiaru odległości. Jeżeli podczas regulaminowej rundy gracz użyje urządzenia mierzącego odległość do wskazania lub pomiaru innych parametrów mogących mieć wpływ na jego grę (np. stopień nachylenia terenu, prędkość wiatru, itp.), narusza Regułę 4.3a.

Wózki golfowe samojezdne (typu Melex) i elektryczne

 1. Podczas rundy regulaminowej obowiązuje zakaz używania wózków samojezdnych typu meleks.
 2. Kara za złamanie reguły – dyskwalifikacja.
 3. Wózki elektryczne są dozwolone.

Caddy

 1. Caddie nie może być graczem zawodowym lub graczem, który brał udział w tym samym turnieju.
 2. W przypadku juniorów caddiem nie może być rodzic.

Dane osobowe

 1. Uczestnik Turnieju w związku z koniecznością prawidłowym przebiegiem Turnieju wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystanie przekazanych przez siebie danych osobowych na rzecz Organizatora, w zakresie obejmującym następujące dane:
  • imię i nazwisko
  • płeć,
  • data urodzenia,
  • adres poczty elektronicznej,
  • numer telefonu,
  • przynależność narodowa,
  • aktualny HCP,
  • ew. rozmiar koszulki.
 2. Uczestnik Turnieju wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych w celach niezbędnych dla prawidłowej realizacji w Turnieju, w tym w szczególności w kwestiach związanych z:
  • Rejestracją Uczestnika w Turnieju
  • Uczestnictwem w Turnieju i we współzawodnictwie sportowym
  • Prowadzenia rankingów turniejowych i ich publikacji
 3. Dane określone w ust. 1 nie będą wykorzystywane w innych celach niż opisane w ust. 2, chyba, że Uczestnik wyrazi na to dodatkową zgodę. W takiej sytuacji dane te mogą być przetwarzane w celach statystycznych lub marketingowych.
 4. Administratorem w/w danych osobowych jest G24 Group Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, 51-131 Wrocław przy ul. Żmigrodzkiej 244a, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu pod numerem KRS 0000222815. Numer identyfikacji podatkowej (NIP): 896-137-97-89.
 5. Uczestnik Turnieju przystępując do Turnieju:
  • wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w wyżej wymienionych celach, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2019 r. Dz. U. poz. 1781 z późn. zm.),
  • oświadcza, że jest świadomy przysługującego mu prawa dostępu do treści przekazanych danych osobowych oraz ich poprawiania lub żądania usunięcia.
 6. Uczestnik Turnieju ma prawo wglądu do swoich danych osobowych jak również ma prawo uaktualnienia tych danych lub ich zmiany, albo żądania usunięcia tych danych. W takim przypadku, należy zwrócić się z odpowiednim pisemnym żądaniem do Organizatora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sekretaria@golf24.pl.
 7. Uczestnik Turnieju wyraża zgodę, na podawanie przez Organizatora informacji o uzyskanych przez niego wynikach. Uczestnik Turnieju wyraża zgodę na fakt, że informacje o jego wynikach będą ogólnodostępne (livescoring).
 8. Obowiązek informacyjny zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) w związku z przetwarzaniem danych osobowych na podstawie rozporządzania RODO.
 9. Filmowanie i fotografowanie Zawodników
  • Każdy uczestnik Turnieju wyraża zgodę na bezpłatne użycie wizerunku w materiałach filmowych, zdjęciowych i audiowizualnych przygotowanych przez Organizatora lub przez upoważniony przez Organizatora podmiot związanych z przebiegiem Turnieju.
  • Zgoda na bezpłatne użycie wizerunku uczestnika Turnieju obejmuje wielokrotne korzystanie z wizerunku uczestnika Turnieju w celach promocyjnych, marketingowych, reklamowych oraz wydawniczych.
  • Organizator ma prawo nieodpłatnie wykorzystywać wizerunek uczestnika Turnieju w przygotowywanych przez Organizatora Turnieju publikacjach, ilustracjach, prasie, książkach, ulotkach, reklamach oraz ma prawo nieodpłatnie wykorzystywać wizerunek uczestnika Turnieju w Internecie. Udzielone przez uczestnika Turnieju prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wizerunku Uczestnika Turnieju obejmuje w szczególności: utrwalanie i/lub zwielokrotnianie wizerunku Uczestnika Turnieju jakąkolwiek techniką, wprowadzania wizerunku Uczestnika Turnieju do obrotu, wprowadzania wizerunku Uczestnika Turnieju do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, publicznego udostępniania wizerunku Uczestnika Turnieju, w tym w Internecie.
 10. Zawodnik ma prawo cofnąć swoją zgodę na wykorzystywanie jego wizerunku i żądać usunięcia wizerunku na zasadach określonych w ust. 6, chyba, że jego wizerunek wykorzystywany jest jedynie jako fragment całości ujęcia zgodnie z Art. 81 ust. 2 pkt 2) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. z 2019, Dz. U. poz. 1231 z późn. zm.) (cyt. Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku: osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza).
 11. Rejestracja na turniej oznacza, że zawodnik zapoznał się z regulaminem turnieju i akceptuje jego postanowienia.

Pozostałe postanowienia

Organizator Turnieju zastrzega możliwość zmiany kategorii handicapowych do dnia 17 maja 2024 r.
Komitet turniejowy zezwala uczestniczkom turnieju trenować pomiędzy rundami.